آسیب‌پذیری در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری در Apache شامل ATS نسخه‌های 8.0.0 تا 8.1.9 و 9.0.0 تا 9.2.3 امکان حمله HTTP/2 CONTINUATION DoS که باعث می‌شود Apache Traffic Server منابع بیشتری روی سرور مصرف شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31309 نامشخص https://lists.apache.org/thread/f9qh3g3jvy153wh82pz4onrfj1wh13kc  

 

 

administrator

نظر دهید