آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Cisco

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Cisco شامل چندین محصول Cisco Unified Communications and Contact Center Solutions امکان اجرای کد دلخواه را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-20253 9.9 نامشخص https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cucm-rce-bWNzQcUm  

 

administrator

نظر دهید