آسیب‌پذیری ‌با سطح خطر بحرانی در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری ‌با سطح خطر بحرانی در WordPress شامل افزونه Timetable and Event Schedule by MotoPress تا نسخه 2.4.11 امکان تزریق SQL را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3342 9.9 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/9670bd32-34ce-48b1-82d9-62ab8869a89b?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید