آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در VMware

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در VMware، شامل VMware Cloud Director  امکان افشای اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22256 10.0 نامشخص https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2024-0007.html  

 

 

administrator

نظر دهید