آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در SAP

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در SAP شاملSAP NetWeaver Administrator AS Java (Administrator Log Viewer plug-in) نسخه 7.50 امکان بارگذاری فایل که منجر به تزریق و اجرای دستور می‌شود، را برای مهاجم با سطح دسترسی بالا فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22127 9.1 نامشخص https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news.html?anchorId=section_370125364  

 

 

administrator

نظر دهید