آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Python شامل SQLAlchemyDA (یک آداپتور پایگاه‌داده عمومی برای روش‌های ZSQL است) نسخه‌های قبل از 2.2 امکان تزریقSQL  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24811 نامشخص https://github.com/zopefoundation/Products.SQLAlchemyDA/security/advisories/GHSA-r3jc-3qmm-w3pw 9.8

 

 

administrator

نظر دهید