آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Python شاملPymatgen (Python Materials Genomics)  (یک کتابخانه منبع باز پایتون برای تجزیه و تحلیل مواد) نسخه قبل از 2024.2.20 امکان اجرای کد دلخواه هنگام تجزیه و پردازش ورودی نامعتبر به‌دلیل استفاده ناامن از تابع eval() در متد JonesFaithfulTransformation.from_transformation_str() را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23346 9.3 نامشخص https://github.com/materialsproject/pymatgen/security/advisories/GHSA-vgv8-5cpj-qj2f  

 

 

administrator

نظر دهید