آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در PHP

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در PHP، شامل Symfony 1 نسخه 1.1.0 و قبل از 1.5.19، به دلیل سریال زدایی از داده های غیرقابل اعتماد امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28861   نامشخص https://github.com/FriendsOfSymfony1/symfony1/security/advisories/GHSA-pv9j-c53q-h433 9.8

 

 

administrator

نظر دهید