آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Palo Alto

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Palo Alto شامل نرم‌افزار  Palo Alto Networks PAN-OSبرای نسخه‌های خاص PAN-OS و پیکربندی‌های distinct feature امکان تزریق فرمان سیستم‌عامل در GlobalProtect Gateway که منجر به اجرای کد با سطح دسترسی ریشه در فایروال می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3400 10.0 نامشخص https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2024-3400  

 

 

administrator

نظر دهید