آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در Node.js شامل parse-server نسخه‌های قبل از 6.5.0  و 7.0.0-alpha.20 (یک سرور جهت پارس کردن Node.js / Express) امکان تزریق SQL  زمانی‌که Parse Server  برای استفاده از پایگاه داده PostgreSQL پیکربندی شده است، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27298 10.0 نامشخص https://github.com/parse-community/parse-server/security/advisories/GHSA-6927-3vr9-fxf2  

 

 

administrator

نظر دهید