آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Node.js، شامل بسته mysql2 نسخه های قبل از 3.9.4، به دلیل اعتبار سنجی نادرست مقادیر supportBigNumbers و bigNumberStrings  امکان اجرای کد از راه دور  (RCE) از طریق تابع readCodeFor را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21508   نامشخص https://github.com/sidorares/node-mysql2/blob/1609b5393516d72a4ae47196837317fbe75e0c13/lib/parsers/text_parser.js%23L14C10-L14C21 9.8

 

 

administrator

نظر دهید