آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در NextCloud

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی‌ در NextCloud شامل NextcloudPi نسخه 1.53.0 و قبل‌تر (یک image آماده برای استفاده در ماشین‌های مجازی، Raspberry Pi، Odroid HC1، Rock64  و سایر بردها است) به‌دلیل پیکربندی امنیتی نادرست امکان تزریق و اجرای دستور به‌عنوان کاربر اصلی (سطح دسترسی root) از طریق NextCloudPi web panel را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30247 10.0 نامشخص https://github.com/nextcloud/nextcloudpi/security/advisories/GHSA-m597-72v7-j982  

 

 

administrator

نظر دهید