آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Microsoft

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌ با سطح خطر بحرانی در Microsoft شامل افزونه discourse-microsoft-auth نسخه 9543d188 و قبل‌تر زمانی‌که افزونه discourse-microsoft-auth فعال است و به‌دلیل ایمیل‌های تایید نشده از Microsoft Identity Platform امکان کنترل حساب Discourse  قربانی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-46241 9.0 نامشخص https://github.com/discourse/discourse-microsoft-auth/security/advisories/GHSA-2w32-w539-3m7r  

 

 

administrator

نظر دهید