آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Logpoint

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Logpoint نسخه قبل از 7.4.0 به‌دلیل عدم اعتبارسنجی ورودی درURLها در Threat Intelligence امکان SSRF را برای مهاجم با سطح دسترسی پایین فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33857 9.1 نامشخص https://servicedesk.logpoint.com/hc/en-us/articles/18533639896093-Server-Side-Request-Forgery-SSRF-on-Threat-Intelligence  

 

 

administrator

نظر دهید