آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی ‌در Linuxfoundation

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی ‌در Linuxfoundation شامل Argo CD (یک ابزار تحویل مداوم GitOps برای  Kubernetesاست) نسخه‌های 2.10.2 و قبل‌تر، 2.9.7 و قبل‌تر و 2.8.11 و قبل‌تر به‌دلیل فیلتر کردن نامناسب پروتکل‌های URL پیوندهای مشخص شده در حاشیه نویسی (annotations) `link.argocd.argoproj.io` برای مولفه خلاصه برنامه (application summary component) امکانXSS  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28175 9.0 نامشخص https://github.com/argoproj/argo-cd/security/advisories/GHSA-jwv5-8mqv-g387  

 

 

administrator

نظر دهید