آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Eclipse

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Eclipse شاملEclipse Target Management: Terminal and Remote System Explorer (RSE) تا نسخه 4.5.400 امکان تزریق فرمان سیستم‌عامل و اجرای کد از راه دور را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0740 9.8 نامشخص https://gitlab.eclipse.org/security/vulnerability-reports/-/issues/171  

 

 

administrator

نظر دهید