آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Deepin Linux

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در Deepin Linux شامل Deepin-Compressor نسخه قبل از 5.12.21 (مدیر آرشیو پیش فرض Deepin Linux OS) امکان پیمایش مسیر که منجر به اجرای فرمان از راه دور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50255 7.8 https://github.com/linuxdeepin/developer-center/security/advisories/GHSA-rw5r-8p9h-3gp2 9.3

 

 

administrator

نظر دهید