آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در D-Link

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بحرانی در D-Link، شامل D-View 8 نسخه 2.0.2.89، به دلیل اعتبار سنجی ورودی نامناسب و پر شدن  probe inventoryامکان افشای اطلاعات و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-7163   نامشخص https://tenable.com/security/research/tra-2023-43 10.0

 

 

administrator

نظر دهید