آسیب‌پذیری‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Apache  شامل Apache Superset نسخه‌های قبل از 3.0.3 امکان Stored XSS را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-49657 9.6 نامشخص https://lists.apache.org/thread/wjyvz8om9nwd396lh0bt156mtwjxpsvx  

 

 

administrator

نظر دهید