آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Apache

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بحرانی در Apache شامل Apache Kafka نسخه‌های3.5.0، 3.5.1، 3.5.2، 3.6.0 و 3.6.1 به‌دلیل کنترل دسترسی نادرست امکان اجرای نادرست ACLs  در هنگام انتقال یک خوشه Apache Kafka از حالت ZooKeeper به حالت KRaft را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27309 9.1 نامشخص https://lists.apache.org/thread/6536rmzyg076lzzdw2xdktvnz163mjpy  

 


administrator

نظر دهید