آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در PostgreSQL

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در PostgreSQL شامل pgjdbc، درایور  PostgreSQL JDBCنسخه‌های قبل از 42.7.2، 42.6.1، 42.5.5، 42.4.4، 42.3.9 و 42.2.8 امکان تزریق SQL در صورت استفاده از  PreferQueryMode=SIMPLEرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1597 10.0 نامشخص https://github.com/pgjdbc/pgjdbc/security/advisories/GHSA-24rp-q3w6-vc56  

 

 

administrator

نظر دهید