آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Fortinet

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بحرانی در Fortinet شامل Fortinet FortiOS نسخه‌های 7.4.0 تا 7.4.2، 7.2.0 تا 7.2.6، 7.0.0 تا 7.0.13، 6.4.0 تا 6.4.14، 6.2.0 تا 6.2.15 و 6.0.0 تا 6.0.17 و FortiProxy نسخه های 7.4.0 تا 7.4.2، 7.2.0 تا 7.2.8، 7.0.0 تا 7.0.14، 2.0.0 تا 2.0.13، 1.2.0 تا 1.2.13 ، 1.1.0 تا 1.1.6 و 1.0.0 تا 1.0.7 به‌دلیل خواندن خارج از محدوده امکان اجرای کد یا دستورات از طریق درخواست‌های HTTP ساخته شده خاص را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21762 9.8 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-24-015  

 

 

administrator

نظر دهید