آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه Widget Settings Importer/Exporter تا نسخه‌های 1.5.3 امکان Stored XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2020-36769 7.4 5.4 https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/e14f0fc6-fca4-4dd7-8f7b-ed5ed535c9af?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید