آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در WordPress شامل افزونه POST SMTP نسخه قبل از 2.8.7 امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6621 7.1 6.1 https://wpscan.com/vulnerability/b49ca336-5bc2-4d72-a9a5-b8c020057928  

 

 

administrator

نظر دهید