آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در WordPress

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌‌ در WordPress شامل افزونهSlider Responsive Slideshow – Image slider, Gallery slideshow نسخه‌ 1.3.8 و قبل‌تر امکان تزریق شی  PHPرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1859 8.8 نامشخص https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/id/d35266cd-41e6-4358-afaa-bc008962f2e1?source=cve  

 

 

administrator

نظر دهید