آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در TP-Link

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در TP-Link شامل TP-Link Omada ER605 DHCPv6 Client Options به‌دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب طول داده‌های ارائه شده توسط کاربر (user-supplied data) قبل از کپی کردن آن‌ها در بافر مبتنی بر پشته با طول ثابت و نقص در مدیریت DHCP options امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته و اجرای کد از راه دور (با سطح دسترسی و context (زمینه) ریشه) را برای مهاجم احراز هویت نشده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1179 7.5 نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-24-085  

 

 

administrator

نظر دهید