آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda AC10 نسخه‌های 16.03.10.13 و 16.03.10.20 امکان سرریز بافر مبتنی بر پشته از طریق پارامتر timeZone در تابع fromSetSysTime  را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2856 8.8 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10/V16.03.10.13/fromSetSysTime.md  

 

 

administrator

نظر دهید