آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Tenda

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Tenda شامل Tenda FH1206 نسخه (8155)1.2.0.8 به‌دلیل دستکاری ورودی‌های آرگومان امکان سرریز بافر از طریق تابع fromAddressNat  در فایل /goform/addressNat را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4020 8.8 نامشخص https://palm-vertebra-fe9.notion.site/fromAddressNat_entrys-b04d5356e5f04e30b37cb9037b94e1b2  

 

 

administrator

نظر دهید