آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در SolarWinds

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در SolarWinds، شاملAccess Rights Manager (ARM)  نسخه 2023.2.1 و قبل از آن، امکان قرار دادن اطلاعات حساس در معرض یک بازیگر غیرمجاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-40058 7.6 نامشخص https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/CVE-2023-40058  

 

 

administrator

نظر دهید