آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Redis

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Redis (یک پایگاه داده در حافظه است که روی دیسک باقی می‌ماند) به‌دلیل مدیریت نادرست در تغییر اندازه بافرهای حافظه امکان سرریز اعداد صحیح که منجر به سرریز پشته و اجرای کد از راه دور می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-41056 نامشخص https://github.com/redis/redis/security/advisories/GHSA-xr47-pcmx-fq2m 8.1

 

 

administrator

نظر دهید