آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Redis

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Redis شامل RedisBloom نسخه 2.0.0، نسخه قبل از 2.4.7 و قبل از 2.6.10 امکان سرریز بافر هیپ در دستور  CF.LOADCHUNKکه منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود، را برای مهاجم احراز هویت شده فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25115 7.0 نامشخص https://github.com/RedisBloom/RedisBloom/security/advisories/GHSA-w583-p2wh-4vj5  

 

 

administrator

نظر دهید