آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی آسیب‌پذیری‌‌‌‌ با سطح خطر بالا در Red Hat شاملRed Hat Single Sign-On 7.6  از Keycloak به‌دلیل نقص در منطق اعتبارسنجی  redirect_uri امکان دور زدن میزبان‌های مجاز که منجر به سرقت توکن جهت دسترسی و جعل هویت سایر کاربران می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6291 7.1 نامشخص https://access.redhat.com/errata/RHSA-2023:7854  

 

 

administrator

نظر دهید