آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شامل XNIO، به دلیل سرریز پشته امکان مدیریت کنترل نشده منابع و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-5685 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-5685  

 

 

administrator

نظر دهید