آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شاملkubevirt-csi component  از OpenShift Virtualization’s Hosted Control Plane (HCP)، امکان دسترسی به گره ریشه HCP را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1725 8.1 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-1725  

 

 

administrator

نظر دهید