آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Red Hat، شامل Open vSwitch در Fast Datapath for RHEL 7، امکان انکار سرویس (DoS) و دسترسی نامعتبر به حافظه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-3966 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2023-3966  

 

 

administrator

نظر دهید