آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا‌ در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا‌ در Python شامل GitPython  (یک کتابخانه پایتون که برای تعامل با مخازن Git استفاده می‌شود) به‌دلیل مسیر جستجوی نامعتبر امکان اجرای کد دلخواه تحت شرایطی در ویندوز، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22190 نامشخص https://github.com/gitpython-developers/GitPython/security/advisories/GHSA-2mqj-m65w-jghx 7.8

 

 

administrator

نظر دهید