آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Python، شاملaiohttp  نسخه 3.9.4، امکان ارسال درخواست POST و ورود سرور به یک حلقه بی نهایت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30251   نامشخص https://github.com/aio-libs/aiohttp/commit/7eecdff163ccf029fbb1ddc9de4169d4aaeb6597 7.5

 

 

administrator

نظر دهید