آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Python

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Python، شامل بسته mjml در PyPI نسخه 0.11.0، به دلیل اعتبار سنجی ورودی نامناسب امکان تزریق داده در قالب mjml را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26151   نامشخص https://github.com/FelixSchwarz/mjml-python/commit/84c495da20a91640a1ca551ace17df7f3be644aa 8.2

 

administrator

نظر دهید