آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL، شامل plv8 نسخه 3.2.1، امکان اجرای deferred triggers به عنوان Superuser و به خطر انداختن محرمانه بودن، یکپارچگی داده ها و همچنین در دسترس بودن سیستم را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1713   نامشخص https://github.com/google/security-research/security/advisories/GHSA-r7m9-grw7-vcc4 7.2

 

 

administrator

نظر دهید