آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در PostgreSQL شامل پیاده سازی PostgreSQL درBrocade SANnav  نسخه‌های  قبل از 2.3.0a به‌دلیل احراز هویت محلی نادرست امکان دسترسی به داده‌های حساس داخل پایگاه‌داده PostgreSQL را برای مهاجمی که به VM که Brocade SANnav  در آن نصب شده است دسترسی دارد، فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2860 7.8 نامشخص https://support.broadcom.com/web/ecx/support-content-notification/-/external/content/SecurityAdvisories/0/24260  

 

 

administrator

نظر دهید