آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در OMRON

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در OMRON شاملMachine Automation Controller  سری‌های NJ  و سری‌های NX امکان پیمایش مسیرکه منجر به دسترسی به فایل یا اجرای کد با پردازش یک درخواست ارسال ‌شده خاص می‌شود، را برای مهاجم از راه دور با سطح دسترسی مدیر فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27121 7.2 نامشخص https://jvn.jp/en/vu/JVNVU95852116/index.html

 

 

administrator

نظر دهید