آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در NVIDIA

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در NVIDIA شامل فریمورک NVIDIA NeMo برای Ubuntu به‌دلیل تخصیص منابع بدون محدودیت یا  throttlingو استفاده از Unicode در user-controlled filename امکان انکار سرویس در سمت سرور (در tools/asr_webapp) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0081 8.6 نامشخص https://github.com/NVIDIA/NeMo/security/advisories/GHSA-x392-p65g-4rxx  

 

 

administrator

نظر دهید