آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js، شامل bcoin-org bcoin نسخه 2.2.0، از طریق الگوریتم‌های هش ضعیف در مؤلفه \vendor\faye-websocket.js امکان به دست آوردن اطلاعات را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50475   نامشخص https://github.com/tianjk99/Cryptographic-Misuses/blob/main/CVE-2023-50475.md 7.5

 

 

administrator

نظر دهید