آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا در Node.js شاملNode.js HTTP/2  به‌دلیل مصرف کنترل نشده منابع امکان از دسترس خارج شدن کامل سرور با ارسال چند بسته فریم HTTP/2 با چند فریم HTTP/2 که منجر به شرایط مسابقه می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27983 8.2 نامشخص https://hackerone.com/reports/2319584  

 

 

administrator

نظر دهید