آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js، شامل بسته dectalk-tts نسخه 1.0.1، امکان حمله MITM را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-31206   نامشخص https://github.com/JstnMcBrd/dectalk-tts/blob/b3e92156cbb699218ac9b9c7d8979abd0e635767/src/index.ts#L18 8.2

 

 

administrator

نظر دهید