آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Node.js، شامل  webpack-dev-middlewareقبل از نسخه‌های 7.1.0، 6.1.2 و 5.3.4، به دلیل پیمایش مسیر امکان دسترسی به فایل های محلی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-29180   نامشخص https://github.com/webpack/webpack-dev-middleware/blob/7ed24e0b9f53ad1562343f9f517f0f0ad2a70377/src/utils/getFilenameFromUrl.js#L82 7.4

 

 

administrator

نظر دهید