آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در MongoDB

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در MongoDB، شامل پیکربندی‌های خاصی از tlsCAFile– و tls.CAFile، سرور MongoDB نسخه 7.0 قبل و از جمله 7.0.5، نسخه 6.0 قبل و از جمله 6.0.13، نسخه 5.0 قبل و از جمله 5.0.24 و نسخه 4.4 قبل و شامل 4.4.28،  به دلیل اعتبار سنجی گواهی نامناسب امکان موفقیت در اتصالات غیرقابل اعتماد را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1351 8.8 نامشخص https://www.mongodb.com/docs/manual/release-notes/4.4/#4.4.29—february-28–2024  

 

 

administrator

نظر دهید