آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در MongoDB

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در MongoDB شامل MongoDB Compass نسخه‌های 1.35.0 تا 1.40.5 به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب ورودی امکان افشای داده‌، حملات MITM و جعل هویت کاربران را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-3371 7.1 نامشخص https://jira.mongodb.org/browse/COMPASS-7260  

 

 

administrator

نظر دهید