آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Mikrotik

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Mikrotik، شامل Mikrotik RouterOS RADVD، به دلیل نوشتن خارج از محدوده امکان اجرای کد از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-32154   نامشخص https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-710/ 7.5

 

 

administrator

نظر دهید