آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft

شناسایی آسیب‌پذیری‌ با سطح خطر بالا در Microsoft شاملomniauth-microsoft_graph  نسخه‌های قبل از 2.0.0 که یک استراتژی  Omniauth  برای Microsoft Graph API  ارائه می‌دهد، به‌دلیل عدم پیاده‌سازی اعتبارسنجی ویژگی ایمیل برای کاربر (مستعد پیکربندی نادرست nOAuth) امکان تصاحب حساب (account takeover) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21632 9.8 https://github.com/synth/omniauth-microsoft_graph/security/advisories/GHSA-5g66-628f-7cvj 8.6

 

 

administrator

نظر دهید